O projektu

Portal je bil vzpostavljen kot del aplikativnega raziskovalnega projekta:

Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru. Modernistična Nova Gorica in njeni konteksti – Modmapng (Mapiranje modernistične Nove Gorice)

Šifra projekta:

 • L6-8262

Spletna stran projekta na SICRIS-u:

Financer:

 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Sofinancerja:

 • Mestna občina Nova Gorica
 • Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Trajanje projekta:

 • 1. maj 2017 – 30. april 2020

Nosilec projekta:

 • Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU

Sodelujoči organizaciji:

 • Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
 • Inštitut za informatiko, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

Vodja projekta:

 • doc. dr. Helena Seražin

Sodelavci:

 • doc. dr. Franci Lazarini, koordinator na FF UM
 • prof. dr. Marjan Heričko, koordinator na FERI UM
 • Nejc Bernik
 • dr. Alenka Di Battista
 • Klavdija Figelj
 • Jernej Huber, UM FERI
 • Mitja Gradišnik, UM FERI
 • doc. dr. Katarina Mohar
 • izr. prof. dr. Barbara Murovec, FF UM
 • dr. Barbara Vodopivec

Vsebina projekta:

Projekt je aplikativna raziskava, ki vključuje umetnostnozgodovinski pristop k raziskavi urbane zgodovine na primeru po drugi svetovni vojni na novo nastalem mestu Nova Gorica na skrajnem zahodnem robu današnjega slovenskega ozemlja. Ustaljena metodologija raziskovalnega dela, ki predvideva delo na terenu skupaj z dokumentiranjem arhitekturnih in likovnih spomenikov, proučevanje arhivskih, pisnih in likovnih virov, njihovo analizo in komparacijo, je nadgrajena s sodobnimi metodami digitalne humanistike (npr. mapiranje in 3D modeli). Le−te so koristne zlasti pri zbiranju, obdelavi in diseminaciji podatkov, saj so temeljne umetnostnozgodovinske raziskave običajno dostopne le ozkemu krogu zainteresiranih posameznikov. V ta namen je eden izmed ciljev projekta vzpostavitev spletnega portala z vsebinami, prilagojenimi publiki, predstavljenimi na poljuden, nazoren način. Z namenom popularizacije modernistične dediščine in s tem posredno varovanja arhitekturnih in likovnih spomenikov mesta s širšo okolico nastajajo žepne publikacije o posameznih spomenikih mesta ter umetnostni vodnik po novogoriški občini. Izsledki so uporabljeni v pedagoških in raziskovalnih procesih, pri katerih sodelujejo člani projektne skupine, nova spoznanja pa so postavljena v širši kontekst v na posebej za to priložnost organizirani mednarodni konferenci. Za Mestno občino Nova Gorica tvorijo rezultati projekta pomembna strokovna izhodišča in kriterije za ustrezno vrednotenje in poglobljeno spoznavanje omenjene modernistične arhitekture in pripadajočih odprtih javnih prostorov v mestu, opremljenih z javnimi spomeniki in drugo likovno opremo, ter praktična navodila, kako to dediščino obnavljati in prilagoditi potrebam sodobnega človeka. Del v okviru projekta zbranega gradiva pa predstavlja nenazadnje osnovo, na podlagi katere bo v bodoče pripravljena umetnostna topografija celotnega območja občine Nova Gorica.

V okviru projekta so prvič opravljene celovite temeljne znanstvene umetnostnozgodovinske raziskave povojnega urbanizma, modernistične arhitekture in likovne umetnosti Nove Gorice, s katerimi je mesto postavljeno v ustrezen historičen kontekst. Rezultati raziskav služijo tudi kot podlaga pri osnovanju smernic za boljše varovanje povojne dediščine na naših tleh ter pomagajo podati temelje za pripravo ustreznih urbanističnih in konservatorskih načrtov podobnih urbanih naselij. Primerjalne študije s podobno zasnovanimi mesti drugod po Evropi, zlasti pa na območju Slovenije in celotne bivše Jugoslavije, prvič postavljajo Novo Gorico v širši mednarodni kontekst.

Sodelavci raziskovalne skupine (Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU in Oddelek za umetnostno zgodovino FF UM) posebno pozornost posvečajo vprašanju rasti Nove Gorice skozi čas, njenega sprotnega prilagajanja spreminjajočim se družbenopolitičnim in gospodarskim razmeram ter sočasnim urbanističnim teoretičnim usmeritvam. Pod drobnogled so vzete tudi raziskave stanovanjskega arhitekturnega fonda: zlasti analiza tipologije in gradbene tehnologije posameznih stanovanjskih sklopov ter aktualno vprašanje njihove primerne prenove. Na primeru Nove Gorice so podrobneje raziskani koncept mestnega središča z javno infrastrukturo, modernistična industrijska arhitektura, njen propad in možnosti za revitalizacijo, problematika sakralne arhitekture v modernističnih socialističnih mestih, vprašanje likovne umetnosti v javnem prostoru in likovne prezentacije moči v modernističnih mestih ter nenazadnje  za Goriški prostor specifična problematika kontinuitete urbanega prostora in vprašanje identitete mesta.

Inštitut za informatiko FERI UM v raziskavi sodeluje na področju, ki zadeva razvoj spletnega portala. Osredotočen je na ovrednotenje in izbiro primernih tehnologij ter optimizacijo in zagotavljanje ustreznih zmogljivosti portala glede na specifičnost obsega/količine in tipa podatkov, ki naj bi se učinkovito hranili in prenašali preko omrežja. Portal temelji na platformi WordPress.

Bibliografija projektne skupine:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/N20171206150010-L6-8262.html