Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine Mapping The Spaces Of Modernist Cities Within The Context Of CIAM’s Athens Charter

Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine. Zbornik prispevkov mednarodne konference = Mapping The Spaces Of Modernist Cities Within The Context Of CIAM’s Athens Charter. Proceedings of the international conference
Uredili: Katarina Mohar, Barbara Vodopivec
Izdal: ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Založil: Ljubljana, Založba ZRC 2020
Knjiga je brezplačno dostopna na  https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1912
Zbornik prinaša prispevke mednarodne konference, ki je rezultat aplikativnega projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: Nova Gorica in njeni konteksti (L6-8262), ki ga financirajo ARRS, Mestna občina Nova Gorica in SAZU. Prispevki v zborniku na primerih mest, ki so bila v 20. stoletju na novo zgrajena na področju Sovjetske zveze, Nemčije, Italije, Baltskih držav, Irana in Slovenije, kritično presojajo Atensko listino, ki je na 4. kongresu CIAM-a (Congrès internationaux d’architecture moderne) leta 1933 utemeljila načela funkcionalističnega mesta, v ospredje razmislekov pa zbornik postavlja Novo Gorico. Prispevki so razvrščeni v sedem tematskih sklopov, ki naslavljajo vrsto do sedaj redko tematiziranih vidikov: nastanek in utemeljitev funkcionalističnega mesta, središče funkcionalističnih novih mest in identiteta mesta, enoličnost ali raznolikost modernistične stanovanjske arhitekture, pozabljena in propadajoča industrijska dediščina, sakralna arhitektura v novih funkcionalističnih mestih, spomeniki v javnem prostoru modernističnih mest, mapiranje in vizualizacija mestnega prostora.

 

 

Kazalo vsebine:

1 NASTANEK IN UTEMELJITEV FUNKCIONALISTIČNEGA MESTA
THE FOUNDATION AND ESTABLISHMENT OF A FUNCTIONAL CITY

Tomaž Vuga: Nova Gorica in njen prostor / Nova Gorica and its Space

Marianna Charitonidou: Od Atenske listine do “povezovanja ljudi”: izpodbijanje predpostavk Listine o habitatu / From the Athens Charter to the “Human Association”: Challenging the Assumptions of the Charter of Habitat

Olga Mykhaylyshyn, Svitlana Linda: Prikaz določil Atenske listine v arhitekturi masivne stanovanjske gradnje v Ukrajini od 1960-ih do 1980-ih / Display of the Athens Charter Provisions in Architecture of the Massive Residential Construction in Ukraine in 1960–1980s

Bogo Zupančič: Slovenski arhitekti in kongresi CIAM-a / Slovenian Architects and the CIAM Congresses

2 SREDIŠČA FUNKCIONALISTIČNIH NOVIH MEST IN IDENTITETA MESTA
THE CENTRES OF NEW FUNCTIONALIST TOWNS AND THE IDENTITY OF A TOWN

Barbara Vodopivec: Zapuščina prve svetovne vojne in identiteta Nove Gorice / Legacy of the First World War and Identity of Nova Gorica

Valentina Rodani: Modernost onkraj konflikta: arhitektura praznine v Gorici in Novi Gorici / Being Modern beyond the Conflict: the Architecture of Void in Gorizia and Nova Gorica

Tanja Poppelreuter, Lena Karim: Načrti kralja Faisala II. za Veliki Bagdad / King Faisal II’s Plans for Greater Baghdad

3 ENOLIČNOST ALI RAZNOLIKOST MODERNISTIČNE STANOVANJSKE ARHITEKTURE
MONOTONY OR DIVERSITY OF MODERNIST RESIDENTIAL ARCHITECTURE

Alina Beitane: Kohezija lokalnega okolja in modernistične stanovanjske arhitekture v Latviji po drugi svetovni vojni / Cohesion of Local Environment and Modernist Residential Architecture in Latvia after the Second World War

4 POZABLJENA IN PROPADAJOČA INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA
THE FORGOTTEN AND DECAYING INDUSTRIAL HERITAGE

Giuliana Di Mari, Caterina Franchini, Emilia Garda, Alessandra Renzulli: Adrianovo mesto: funkcionalizem izven okvirov / The City of Adriano: Functionalism out of the Box

Klavdija Figelj: Meblo, sodobno oblikovanje, ki je zgradilo identiteto mesta / Meblo, the Contemporary Design that Built the Identity of the City

5 SAKRALNA ARHITEKTURA V NOVIH FUNKCIONALISTIČNIH MESTIH
RELIGIOUS ARCHITECTURE IN NEW FUNCIONALIST TOWNS

Marcus van der Meulen: Verske stavbe in povojna izgradnja socialistične utopije v Nemški Demokratični Republiki / Religious Buildings and the Post-war Construction of a Socialist Utopia in the German Democratic Republic

Helena Seražin: Komisija za verska vprašanja in gradnja sakralnih stavb v slovenskih povojnih modernističnih naseljih. Primer Nova Gorica / Commission for Religious Affairs and Building of Religious Buildings in Slovenian Post-war Modernist Settlements. The Case of Nova Gorica

6 SPOMENIKI V JAVNEM PROSTORU FUNKCIONALISTIČNIH MEST
MONUMENTS IN THE PUBLIC SPACE OF FUNCTIONALIST CITY

Svitlana Linda, Anna Fedak: Umetniška dediščina 1970-ih in 1980-ih v arhitekturi Lviva: problemi ovrednotenja in ohranitve / Artistic Heritage of the 1970–1980s in the Architecture of Lviv: Problems of Assessment and Preservation

Ernesta Drole: Delovanje Kluba starih goriških študentov v mestu Nova Gorica / Activities of the Old Gorizia Students Club in Nova Gorica

Gojko Zupan: Spomeniki v Novi Gorici in Sloveniji v času modernizma in danes / Public Monuments of Nova Gorica and Slovenia in the Time of Modernism and Today

Nadja Zgonik: Arhitekturna utopija na odprti meji. Primer novogoriškega hotela Argonavti (arhitekt Niko Lehrman in skupina OHO) / Architectural Utopia on the Open Border. An Example of the Argonavti Hotel in Nova Gorica (Architect Niko Lehrman and OHO Group)

7 MAPIRANJE IN VIZUALIZACIJA MESTNEGA PROSTORA
MAPPING AND VISUALIZATION OF A TOWN
Eirene Campagna: Mapiranje Berlina: Prostor spomenikov in percepcija obiskovalcev / Mapping Berlin: The Space of Monuments and the Perception of Visitors

Tanja Martelanc: Arhivski dokumenti prostorskega planiranja mesta Nove Gorice in goriške regije v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici. Predstavitev nedavno prevzetega arhivskega gradiva bivše občine Nova Gorica / Archival Documents on Spatial Planning for Nova Gorica and Gorizia Region, held in the Provincial Archives in Nova Gorica. Presentation of Recently Acquired Archives from the Former Nova Gorica Municipality