Aleš Bebler

Po zaključeni realni gimnaziji v Celju je v Ljubljani in Parizu študiral pravo. Opravljal je politično in organizacijsko delo, pisal članke, razprave in knjige. Bil je član SKOJ in KPJ ter eden izmed ustanoviteljev OF. Sodeloval je pri pripravi t. i. partizanskega zakona, ustanavljanju partizanskih enot in organiziranju oborožene vstaje. Poleg tega se je ukvarjal z izdajanjem glasila Slovenski partizan itd. Po ustanovitvi glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet je postal namestnik komandanta. Bil je eden najvidnejših in najuspešnejših vojaških in političnih funkcionarjev NOB v Sloveniji in soorganizator narodnoosvobodilnega gibanja na Primorskem. Zaslužen je tudi za to, da je Vrhovni plenum OF septembra 1943 sprejel sklep o priključitvi Slovenskega primorja k združeni Sloveniji.

Po koncu druge svetovne vojne je bil sprva zaposlen kot finančni minister, nato kot pomočnik zunanjega ministra Jugoslavije v Beogradu. Kot namestnik zunanjega ministra FLRJ je sodeloval pri pripravi Londonskega memoranduma o soglasju z Italijo (1954), na podlagi katerega je bila severna Istra z izhodom na Jadranu priključena Sloveniji. Prav tako je sodeloval pri uveljavljanju interesov FLRJ, Slovenije in slovenske narodne manjšine na Koroškem v pogajanjih za sklenitev Avstrijske državne pogodbe (1955). Kasneje je delal v državnih institucijah FLRJ oziroma SFRJ in mednarodnih organizacijah ter bil eden najvidnejših jugoslovanskih diplomatov. Kot jugoslovanski poslanec je bil v Franciji, Indoneziji in Indiji. Proti koncu življenja je delal kot naravovarstvenik.

 

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001800/

Izobrazba

 • realna gimnazija, Idrija, 1917–1919
 • realna gimnazija, Celje, 1919–1925
 • študij prava, Ljubljana, 1925–1930
 • študij mednarodnega prava, Pariz, Sorbona, 1927–1930

Zaposlitev

 • Rdeča pomoč, sekretar za Slovenijo
 • Plamen, urednik, Pariz, Francija
 • CK KP, sekretar jugoslovanske Podkomisije za tujo delovno silo, Francija
 • KDPI, Delo (glasilo KPI za Julijsko krajino), urednik
 • Sovjetska zveza, Komunistična univerza narodnih manjšin Zahoda, predavatelj, 1934–1935
 • funkcionar s činom kapetana v 15. mednarodni brigadi, Španija, 1936–?
 • CK KPS, namestnik sekretarja Komisije za agitacijo in propagando, Ljubljana, 1940
 • okrajno sodišče, odvetniški pripravnik, Ljubljana, 1940
 • soustanovitelj odporniške organizacije slovenskih domoljubov (kasneje OF), april 1941
 • namestnik komandanta Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet, junij 1941 – oktober 1942
 • politični komisar novega pokrajinskega štaba za Dolenjsko in Notranjsko, februar 1942
 • poverjenik CK KPS, IO OF Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet za Primorsko, Primorska, 1942–1944
 • PK KPS, Pokrajinski odbor OF za Primorsko, 1943–1944
 • tajnik Narodnoosvobodilnega sveta za primorsko Slovenijo
 • član Poverjeništva CK KPS za Primorsko in Gorenjsko
 • sekretar Oblastnega komiteja KPS za Štajersko, junij–november 1944
 • pooblaščenec narodnoosvobodilnega odbora Slovenije, Štajerska, Koroška, 1944–1945
 • Ljudska pravica, urednik, september 1944
 • IO OF, član, september 1944
 • minister za finance, Slovenija, maj 1945
 • pomočnik zunanjega ministra, Beograd, Srbija, avgust 1945–1949
 • namestnik zunanjega ministra, 1948–1949
 • rezervni generalmajor JLA, 1948–1954
 • CK ZKS, CK ZKJ, član, 1948–1954
 • stalni predstavnik FLRJ pri OZN, New York, ZDA, jesen 1949
 • Varnostni svet OZN, predsednik, 1950–1951
 • pomočnik zunanjega ministra, 1952–
 • jugoslovanski veleposlanik, Pariz, Francija, 1955–1957
 • jugoslovanski veleposlanik, Džakarta, Indonezija, 1961–1963
 • član prvega zveznega ustavnega sodišča SFRJ, 1963–1967

Članstvo v skupinah, umetniških društvih, združenjih:

 • član, Skopje, Makedonija, 1927
 • član, KPJ, 1929
 • Društvo prijateljev SZ, Ljubljana
 • Svetovna federacija asociacij za Združene narode (WFUNA), predsednik, 1966–1969
 • član, Svet federacije, 1967–1981
 • predsednik, Jugoslovansko združenje nekdanjih prostovoljcev v španski državljanski vojni, 1971–1981
 • predsednik, Zveza društev za varstvo okolja, Jugoslavija, 1973–1981

Dela

 • Uloga i rad Komunističke partije Jugoslavije, 1943
 • Petindvajsetletnica ustanovitve KPJ, 1944
 • Primož Tratnik, Primorska se priključuje novi Jugoslaviji, 1944
 • Za splošno mobilizacijo na Štajerskem, 1944
 • Za masovno partijo na Štajerskem, 1944
 • Obletnica rojstva nove Rusije, 1944
 • Za pravedne granice nove Jugoslavije: govori i izjave o Trstu, Juliskoj Krajini i Slovenačkoj Koruškoj, Beograd, 1949
 • Strana intervencija u Grčkoj, 1949
 • Načelo suverenitete naroda u međunarodnim odnosima i radnička klasa, 1949
 • Putovanja po sunčanim zemljama, Beograd 1954
 • Narodnostne manjšine v Jugoslaviji, Ljubljana 1960
 • Nemirna jugovzhodna Azija, Ljubljana 1965
 • Malezija, 1965
 • Otroci zemlje in morja: povest o Indonezijcih, Ljubljana 1966 (soavtorica Vera Bebler)
 • Čez drn in strn, Koper 1981

Nagrade, priznanja, odlikovanja

 • nosilec partizanske spomenice, 1941
 • razglašen za prvoborca in narodnega heroja, 1953
 • imenovan za oficirja francoske Legije časti (odlikovan z velikim križem legije časti)
 • red partizanske zvezde
 • zasluge za narod
 • zasluge za bratstvo in enotnost I. stopnje
 • red hrabrosti
 • Nehrujeva nagrada, Indija
 • častni predsednik, Svetovna organizacija združenj OZN
 • častni občan Ajdovščine, 1970–

Viri in literatura

 • Anton BEBLER, Bebler, Aleš (1907–1981), Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001800/#novi-slovenski-biografski-leksikon (24. januar 2019).
 • Anton BEBLER, Knjiga o Primožu – Alešu Beblerju, Ljubljana 2004.
 • Nenad BJELOŠ, Odlikovani Slovenci 1944–1950, Vojnozgodovinski zbornik, 8, Logatec 2002, str. 97–102.
 • Marijan BRECELJ, Bebler, Aleš (1907–1981), Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001800/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. januar 2019).
 • Aleš Bebler: naš idrijski rojak, Idrija 1988.
 • Jelena JUVAN, Vladimir PREBILIČ, Med političnim in vojaškim odločanjem: Aleš Bebler, Studia Historica Slovenica, 13, 2013, št. 2/3, str. 539–560.
 • Tone FERENCE, Bebler, Aleš, Enciklopedija Slovenije, 1, A–Ca, Ljubljana 1987, str. 210–211.
 • Bojan ŠTIH, Aleš Bebler: in memoriam, Naši razgledi, 28. 8. 1981.
 • Joža VILFAN, Dr. Aleš Bebler, Dnevnik, 13. 8. 1981.

 

Nika Vaupotič (21. 5. 2019)