Giovanni Francesco Carusa

O Francescu Carusi je na voljo zelo malo podatkov. Rodil se je leta 1627 v Gorici in prav tam leta 1688 umrl. Očetu je bilo ime Gasparo, materi pa Uršula. S prvo ženo Magdaleno je imel dve hčeri, Marijo Ursulo, rojeno 31. januarja 1674, in Marijo Dorotejo, rojeno 13. februarja 1680. Leta 1681 se je poročil z Mario Kordulo von Verbez.

Deloval je kot zdravnik v Ljubljani in si s tem prislužil dober ugled. Napisal je kratko znanstveno delo z naslovom Parenthesis encomiastica Carniolae, ki ga navaja Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske (1689). V delu je opisal kranjsko podnebje, bolezni, rastlinstvo ipd. Ko je v Ljubljani zbolel, so ga prepeljali v Gorico, kjer je preminil.

Dela

Parenthesis encomiastica CarniolaeViri in Literatura
 • Janko BARLÈ, O zdravstvu staroga Zagreba, U Zagrebu 1902.
 • Carlo BIANCHINI, Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei Friulani. L’eta veneta, Cesare Scalon, Claudio Griggio in Ugo Rozzo (ur.), Udine 2009, str. 661.
 • Dizionario biografico friulano, Giovanni Nazzi et al. (ur.), Udine 2007, str. 165.
 • Giuseppe Floreano FORMENTINI, La Contea di Gorizia illustrata dai suoi figli, Gorizia 1984, str. 38.
 • Bruno GREGORIG, Lineamenti di storia medica goriziana, De re medica goritiensi memoriae. Acta medicae historiae patavina, XI, 1964‒65, str. 61‒84.
 • Rudolf KLINEC, Carusa Ivan Franc. Primorski slovenski biografski leksikon, 3. sn., Gorica 1975, str. 169‒170.
 • Anton KOBLAR, Ljubljančani 17. stoletja, Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko, 10, 1900, str. 179‒239.
 • Francesco di MANZANO, Cenni biografici dei letterati ed artisti friulani dal secolo IV al XIX, S.l. 1974, str. 57‒58.
 • Carlo MORELLI DI SCHÖNFELD, Istoria della Contea di Gorizia, Gorizia 1855, III, str. 271‒272.
 • Ivan PINTAR, Corusi (Carusa) Franc Jožef. Slovenski bijografski leksikon, 1. zv., Izidor Cankar et al. (ur.), Ljubljana 1925, str. 85.
 • Marko POHLIN, Kraynska grammatika. Bibliotheca Carnioliae, Jože Stabej in Luka Vidmar (prev.), Marko Kranjec (bibliografija), Ljubljana 2003, str. 337, 457.
 • Ludwig SCHIVIZ VON SCHIVIZHOFFEN, Der Adel in den Matriken der Grafschaft Görz und Gradisca, Görz 1904, str. 26‒28, 30, 151.
 • Ludwig SCHIVIZ VON SCHIVIZHOFFEN, Der Adel in den Matriken des Herzogtums Krain, Görz 1905, str. 84, 393.
 • Primož SIMONITI, Sloveniae scriptores latini recentioris aetatis. Opera scriptorum latinorum Sloveniae usque ad annum MDCCCXLVIII typis edita. Bibliographiae fundamenta, Zagreb, Ljubljana 1972, str. 33.
 • Johann Weichard VALVASOR, Die Ehre deß Hertzogthums Crain, Laybach 1689, III, str. 373‒376.

Neva Makuc (11. 12. 2019)