Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine. Zbornik prispevkov mednarodne konference Mapping The Spaces Of Modernist Cities Within The Context Of CIAM’s Athens Charter. Proceedings of the international conference, uredili/edited by Katarina Mohar, Barbara Vodopivec

Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine. Zbornik prispevkov mednarodne konference
Mapping The Spaces Of Modernist Cities Within The Context Of CIAM’s Athens Charter. Proceedings of the international conference

 

uredili Katarina Mohar in Barbara Vodopivec

 

Ljubljana, Založba ZRC 2020

 

Publikacija je prosto dostopna na https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1912

 

 

Zbornik prinaša prispevke mednarodne konference, ki je rezultat aplikativnega projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: Nova Gorica in njeni konteksti (L6-8262), ki ga financirajo ARRS, Mestna občina Nova Gorica in SAZU. Prispevki v zborniku na primerih mest, ki so bila v 20. stoletju na novo zgrajena na področju Sovjetske zveze, Nemčije, Italije, Baltskih držav, Irana in Slovenije, kritično presojajo Atensko listino, ki je na 4. kongresu CIAM-a (Congrès internationaux d’architecture moderne) leta 1933 utemeljila načela funkcionalističnega mesta, v ospredje razmislekov pa zbornik postavlja Novo Gorico. Prispevki so razvrščeni v sedem tematskih sklopov, ki naslavljajo vrsto do sedaj redko tematiziranih vidikov: nastanek in utemeljitev funkcionalističnega mesta, središče funkcionalističnih novih mest in identiteta mesta, enoličnost ali raznolikost modernistične stanovanjske arhitekture, pozabljena in propadajoča industrijska dediščina, sakralna arhitektura v novih funkcionalističnih mestih, spomeniki v javnem prostoru modernističnih mest, mapiranje in vizualizacija mestnega prostora.

 

Kazalo vsebine

NASTANEK IN UTEMELJITEV FUNKCIONALISTIČNEGA MESTA
THE FOUNDATION AND ESTABLISHMENT OF A FUNCTIONAL CITY

Tomaž Vuga: Nova Gorica in njen prostor / Nova Gorica and its Space

Marianna Charitonidou: Od Atenske listine do “povezovanja ljudi”: izpodbijanje predpostavk Listine o habitatu / From the Athens Charter to the “Human Association”: Challenging the Assumptions of the Charter of Habitat

Olga Mykhaylyshyn, Svitlana Linda: Prikaz določil Atenske listine v arhitekturi masivne stanovanjske gradnje v Ukrajini od 1960-ih do 1980-ih / Display of the Athens Charter Provisions in Architecture of the Massive Residential Construction in Ukraine in 1960–1980s

Bogo Zupančič: Slovenski arhitekti in kongresi CIAM-a / Slovenian Architects and the CIAM Congresses

SREDIŠČA FUNKCIONALISTIČNIH NOVIH MEST IN IDENTITETA MESTA
THE CENTRES OF NEW FUNCTIONALIST TOWNS AND THE IDENTITY OF A TOWN

Barbara Vodopivec: Zapuščina prve svetovne vojne in identiteta Nove Gorice / Legacy of the First World War and Identity of Nova Gorica

Valentina Rodani: Modernost onkraj konflikta: arhitektura praznine v Gorici in Novi Gorici / Being Modern beyond the Conflict: the Architecture of Void in Gorizia and Nova Gorica

Tanja Poppelreuter, Lena Karim: Načrti kralja Faisala II. za Veliki Bagdad / King Faisal II’s Plans for Greater Baghdad

ENOLIČNOST ALI RAZNOLIKOST MODERNISTIČNE STANOVANJSKE ARHITEKTURE
MONOTONY OR DIVERSITY OF MODERNIST RESIDENTIAL ARCHITECTURE

Alina Beitane: Kohezija lokalnega okolja in modernistične stanovanjske arhitekture v Latviji po drugi svetovni vojni / Cohesion of Local Environment and Modernist Residential Architecture in Latvia after the Second World War

POZABLJENA IN PROPADAJOČA INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA
THE FORGOTTEN AND DECAYING INDUSTRIAL HERITAGE

Giuliana Di Mari, Caterina Franchini, Emilia Garda, Alessandra Renzulli: Adrianovo mesto: funkcionalizem izven okvirov / The City of Adriano: Functionalism out of the Box

Klavdija Figelj: Meblo, sodobno oblikovanje, ki je zgradilo identiteto mesta / Meblo, the Contemporary Design that Built the Identity of the City

SAKRALNA ARHITEKTURA V NOVIH FUNKCIONALISTIČNIH MESTIH
RELIGIOUS ARCHITECTURE IN NEW FUNCIONALIST TOWNS

Marcus van der Meulen: Verske stavbe in povojna izgradnja socialistične utopije v Nemški Demokratični Republiki / Religious Buildings and the Post-war Construction of a Socialist Utopia in the German Democratic Republic

Helena Seražin: Komisija za verska vprašanja in gradnja sakralnih stavb v slovenskih povojnih modernističnih naseljih. Primer Nova Gorica / Commission for Religious Affairs and Building of Religious Buildings in Slovenian Post-war Modernist Settlements. The Case of Nova Gorica

SPOMENIKI V JAVNEM PROSTORU FUNKCIONALISTIČNIH MEST
MONUMENTS IN THE PUBLIC SPACE OF FUNCTIONALIST CITY

Svitlana Linda, Anna Fedak: Umetniška dediščina 1970-ih in 1980-ih v arhitekturi Lviva: problemi ovrednotenja in ohranitve / Artistic Heritage of the 1970–1980s in the Architecture of Lviv: Problems of Assessment and Preservation

Ernesta Drole: Delovanje Kluba starih goriških študentov v mestu Nova Gorica / Activities of the Old Gorizia Students Club in Nova Gorica

Gojko Zupan: Spomeniki v Novi Gorici in Sloveniji v času modernizma in danes / Public Monuments of Nova Gorica and Slovenia in the Time of Modernism and Today

Nadja Zgonik: Arhitekturna utopija na odprti meji. Primer novogoriškega hotela Argonavti (arhitekt Niko Lehrman in skupina OHO) / Architectural Utopia on the Open Border. An Example of the Argonavti Hotel in Nova Gorica (Architect Niko Lehrman and OHO Group)

MAPIRANJE IN VIZUALIZACIJA MESTNEGA PROSTORA
MAPPING AND VISUALIZATION OF A TOWN
Eirene Campagna: Mapiranje Berlina: Prostor spomenikov in percepcija obiskovalcev / Mapping Berlin: The Space of Monuments and the Perception of Visitors

Tanja Martelanc: Arhivski dokumenti prostorskega planiranja mesta Nove Gorice in goriške regije v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici. Predstavitev nedavno prevzetega arhivskega gradiva bivše občine Nova Gorica / Archival Documents on Spatial Planning for Nova Gorica and Gorizia Region, held in the Provincial Archives in Nova Gorica. Presentation of Recently Acquired Archives from the Former Nova Gorica Municipality